27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram spotkań z rodzicami

godz. 1700 - 1800 (czwartki)

od 03.09.2019

Wydawanie podręczników szkolnych według harmonogramu

05.09.2019

Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami.

07.11.2019

Konsultacje z rodzicami

09.01.2020

Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec I okresu, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.

05 03.2020

Konsultacje z rodzicami

28.05.2020

Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec roku, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.

 Od 10.06.2020

Zwrot podręczników szkolnych do biblioteki według przyjętego harmonogramu